You are here

สวด “กรณียเมตตสูตร” ทุกคืนก่อนนอน ผูกมิตรกับภูตผีและเทวดา

“กรณียเมตตสูตร” ถือเป็นหนึ่งในพระปริตรอันศักดิ์สิทธิ์ ที่นิยมสวดป้องกันภัยอันตรายและเพื่อความเป็นมงคลของชีวิต พระสูตรนี้มีอานุภาพมากด้านเมตตา เป็นที่ยำเกรงของเหล่าภูติผี แม้แต่เทวดาได้สดับรับฟังก็เกิดความรักใคร่ ปกปักษ์รักษาคุ้มครอง หากไปนอนต่างถิ่น ผ่านศาลพระภูมิ ศาลเจ้า ก็ให้เจริญเมตตาด้วยบทนี้ จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องภัย หรือหากใครที่กลัวผี โดนผีหลอก ผีอำบ่อยๆ สวดกรณียเมตตสูตรก่อนนอนทุกคืน จะช่วยให้เทวดารักษา ภูติผีไม่รบกวน เป็นที่รักของทั้งเทวดาและภูติผีอีกด้วย

ก่อนสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าดังนี้

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

สันตินทะริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วา เขมิโน โหตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พะยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมปิ สัพพะภุเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

สำหรับความเป็นมาของพระสูตรนี้มีอยู่ว่า ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุราว 500 รูป ได้เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้ว จึงเดินทางไปแสวงหาสถานที่สัปปายะเพื่อเจริญกรรมฐาน ณ ป่าหิมวันต์ ปัจจันตประเทศ หากแต่ในเวลานั้น เมื่อพระภิกษุบำเพ็ญเพียรอยู่โคนต้นไม้ เหล่ารุกขเทวดาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ต่างรู้สึกได้รับความเดือดร้อน จึงต้องลงมาจากวิมานของตน และคิดว่าหากพระภิกษุบำเพ็ญไปตลอดพรรษา อาจจะทำให้พวกตนเกิดความลำบากได้ รุกขเทวดาจึงได้พากันจำแลงกายเป็นรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัว เพื่อหลอกหลอนพระภิกษุให้ออกไป เหล่าพระภิกษุเกิดความลำบากกายใจเป็นอันมาก จึงได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ นครสาวัตถี พระองค์ทรงสดับรับฟังแล้ว ให้ภิกษุเหล่านี้กลับไปบำเพ็ญเพียรยังที่เดิม แล้วทรงตรัสเมตตสูตร (กรณียเมตตสูตร) เพื่อให้พระภิกษุเจริญเมตตาโปรดแก่รุกขทวดาในสถานที่แห่งนั้น เพื่อให้มีเมตตาต่อกัน เมื่อพระภิกษุกลับไปยังป่าที่เดิม พร้อมเจริญเมตตสูตร หรือ กรณียเมตตสูตรตามที่พระพุทธเจ้าตรัส ปรากฎว่า รุกขเทวดาต่างก็เกิดจิตเมตตาเป็นอันมาก พร้อมต้อนรับพระภิกษุด้วยความยินดี อีกทั้งยัง อารักขาพระภิกษุให้แคล้วคลาดปลอดภัย จนกระทั่งพระภิกษุบรรลุอรหันตผลตามที่ปรารถนา

KT

ใส่ความเห็น

Top